فهرست شهرها و کمیته های محلی مربوط

قوانین مربوط به کمیته های محلی 

1-حضور پرچم شیر و خورشید

2-استفاده از تصاویر شاهزاده رضا پهلوی

3-عدم شرکت تجزیه طلبان یا مجاهدین خلق یا  دسته های وابسته به جمهوری اسلامی

آیین نامه داخلی:

  • مسئول کمیته و اعضای کمیته تظاهرات ملی گرایان مردم گرا باید به اصول و اهداف ملی گرایان مردم گرا باور داشته باشند

هدف ملی گرایان مردم گرا:

آموزش و ترویج باور ملی گرایی و ایجاد یک مجموعه بزرگ از باورمندان به ناسیونالیسم ایرانی برای بازپس گرفتن ایران از فرقه تبهکار و ساختن دوباره ایران بزرگ

اصول ملی گرایان مردم گرا

ِیک کشور و آن هم کشور ایران و لزوم حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی ایران
یک ملت و آنهم ملت ایران با تمامی اقوام ساکن خاک ایران
یک پرچم و آن هم پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران
جدایی دین از نهاد دولت و حکومت
پاسداشت از حقوق بشر بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و منشور حقوق بشر کورش بزرگ

روش کار و سلسله مراتب کمیته ها به این صورت است:

مسئول کمیته شهری که مسئولیت اداره کمیته را به عهده دارد، اعضای کمیته زیر نظر مسئول کمیته  محلی خواهند بود.

مسئول کمیته زیر مجموعه مدیریت ملی گرایان مردم گرا است و در هماهنگی کامل با مدیر و معاونت ملی گرایان مردم گرا می باشد.

مسئول کمیته محلی توسط مدیریت ملی گرایان مردم گرا انتخاب یا جایگزین میشود.

خطوط قرمز:

1-عدم برگزاری تظاهرات مشترک با تجزیه طلبان و طرفداران مجاهدین خلق

2-عدم مماشات با اصلاح طلبان، طرفداران جمهوری اسلامی، مخالفین شعار جاوید شاه یا تصویر شاهزاده رضا پهلوی