در بخش زیر بر اساس حروف الفبا نام فعالین در اپوزیسیون ( البته بیشتر از نوع تقلبی) را درج می کنیم. با کلیک بر روی هر نام می توانید پرونده و عملکرد هر کدام را ببینید.