کار گروههای حزب ملی گرایان مردم گرا

کارگروه زبان های خارجی
کارگروه رسانه