آیین نامه داخلی ملی گرایان مردم گرا 

 توضیح : این آیین نامه موقت شماره یک هست که بر اساس آن ساختار حزبی ملی گرایان مردم گرا شکل می گیرد و از روی این آیین نامه کارگروه ها، اعضا و مدیران قسمت های مختلف می توانند فعالیت کنند. آیین نام موقت شماره یک تا زمان تاسیس حزب به صورت قانونی در ایران و آزاد سازی ایران از چنگال اشغالگران کار آمد هست و بعد از آن با بازنگری بر روی مفاد آن اصلاحات لازم انجام خواهد پذیرفت. 

ساختار مدیریتی 

بند1-  ملی گرایان مردم گرا  یک گروه از بالا به پایین است. وظیفه هدایت و اداره گروه بر عهده بنیان گذار حزب و معاونین او می باشد. 

بند 2- در راس مجموعه مدیریتی، بنیان گذار حزب (مهدی میرقادری) قرار دارد که وظیفه هماهنگی، بکار گیری مدیران مختلف، نظارت بر کار دبیرخانه ها و هماهنگ کردن مجموعه را به عهده دارد. بنیان گذار  گروه برای پیشبرد سریعتر امورات حزبی میتواند معاونینی برای خود انتخاب کنند که در واقع جانشین بنیان گذار هستند. 

بند3- معاونین حزب وظیفه یاری رساندن به بنیان گذار و تقسیم وظایف مدیریتی را بر عهده خواهند داشت. همچنین نظارت بر کارگروههای مختلف و اداره آن پس از بنیان گذار بر عهده معاون حزب می باشد.

بند4- معاونین حزب باید شخصیت حقیقی بوده و دارای روحیه همکاری مشترک و کارگروهی بالایی باشند و در بیرون از ایران به سر ببرند.

بند5- در کنار معاونین ، مشاورین حزب از ارکان اصلی حزب محسوب میشوند و رهنمون های لازم را به بنیان گذار برای پیشرفت در امورات حزبی بیان خواهند کرد. مشاورین حزب توسط بنیان گذار حزب انتخاب میشوند.

بند6- کارگروه ها و کمیته ها بازوهای اجرایی ملی گرایان مردم گرا  هستند. هر کارگروه و کمیته یک مدیر به عنوان هماهنگ کننده اجرایی دارد و مدیران کارگروهها وظیفه هماهنگی و انجام کارهای اجرایی مجموعه را به عهده دارند. در کنار آن کمیته های محلی و شهری در داخل و خارج کشور نیز یک مدیر به عنوان هماهنگ کننده خواهد داشت. تمامی مدیران کارگروهها و کمیته توسط بنیان گذار انتخاب میشوند و در این راه معاونین و مشاورین میتوانند پیشنهاد های خود را برای انتخاب به بنیان گذار عنوان کنند. 

بند7- در صورت هر گونه مشکل، استعفا، کناره گیری بنیان گذار حزب جانشین او توسط خود انتخاب و به افراد گروه معرفی خواهد شد. در صورت عدم وجود بنیانگذار  معاون حزب وظیفه اداره موقت را به عهده می گیرد.

بند 8- اعضای اصلی کسانی هستند که در گروه ملی گرایان فعال بوده و در یکی از قسمت ها کمک کرده باشند ( مالی، فضای مجازی، تولیدات هنری، سیاسی، مقالات و …)