بخش هفته نامه ملی گرایان مردم گرا 

با کلیک در لینک زیر میتوانید هفته نامه ها را بخوانید یا دانلود کرده و چاپ کنید

نمونه هفته نامه

ارتباط با مسئول حزب 

ارتباط با جانشین

ارتباط با مسئول هفته نامه