از خرداد ماه 2578 ما تصمیم گرفتیم بر اساس اصل شفافیت میزان کمک های مالی به گروه را بر اساس نام کمک کننده و میزان کمک انتشار دهیم. این کار برای این است که هم در داخل و هم در خارج بدانند که منابع مالی ما چقدر است و همچنین اسامی دوستان کمک کننده به عنوان کسانی که پشت حرکت ملی گرایان مردم گرا ایستاده اند ثبت شود.

دیدن نحوه همیاری و اطلاعات بیشتر

همیاری ها در سال 2578 شاهنشاهی 

گربه 250 لیر ترکیه

اس جی 725 لیر ترکیه

بانو فرشچی 600 لیر ترکیه

آزاده 847 لیر ترکیه

لیلا غلامی 300 لیر ترکیه

نوش 291 لیر ترکیه

خورشید 757 لیر ترکیه

بانو فرشچی 1000 لیر ترکیه

آدام متین 402 لیر ترکیه

ایراندخت 570 لیر ترکیه

یونی قرمزی 2865 لیر ترکیه

سهیل 339 لیر ترکیه

دیوید درمنی 2759 لیر ترکیه

گربه 300 لیر ترکیه

ایراندخت 282 لیر ترکیه

اس جی 719 لیر ترکیه

آزاده  607 لیر ترکیه

خورشید 571 لیر ترکیه

فرشچی 838 لیر ترکیه

سهیل 314 لیر ترکیه

گربه 300 لیر ترکیه

لیلا غلامی 270 لیر ترکیه

خورشید 538 لیر ترکیه

یونی قرمزی 2745 لیر ترکیه

سهیل 307 لیر ترکیه

گربه 300 لیر ترکیه

یونی قرمزی 2832 لیر ترکیه

کاوه کیان 1695 لیر ترکیه

خورشید 546 لیر ترکیه

رضا شاه (نام مستعار) 199 لیر ترکیه

فرشچی 1435 لیر ترکیه

مهرداد درمنی 1423 لیر ترکیه

رضا شاه 45 دلار

رضا ی 11 دلار

بالام جان 118 دلار

محسن خیر آبادی 10 دلار

گربه 51 دلار

ژیلا ملکی 30 دلار

سیما هامر 55 دلار

یونی قرمزی 250 دلار

سهیل ……دلار

آدام متین 67 دلار

خورشید 100 دلار

لیلا غلامی 55 دلار

سهیل 60 دلار

کاوه کیان 300 دلار

بالام جان 60 دلار

مهرداد درمنی 200 دلار

گربه 55 دلار

رضا شاه 10 دلار

سیما هامر 60 دلار

بانو فرشچی 200 دلار

جناب قرمزی 250 دلار

آناهید 100 دلار

خورشید 100 دلار

دیوید خ 10 دلار

علی محمدنژاد  34 دلار

مرتضی ا…. 222 دلار

رضا شاه 25 دلار

پوریا ولی 25 دلار

بانو مهین 200 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

جاوید شاه 15 دلار

جناب مرادی 500 دلار

بالام جان 60 دلار

سهیل 60 دلار

دیجم نیو 46 دلار

جناب قرمزی 400 دلار

گربه 100 دلار

لیلا صابر 50 دلار

مهرداد درمنی 200 دلار

خورشید 100 دلار

مرتضی الف 200 دلار

سیما هامر 60 دلار

کاوه کیان ۳۰۰ دلار

جاوید شاه ۴۵ دلار

علیرضا  ۵۳ دلار

رضا شاه 40دلار

بالام جان 60 دلار

علیرضا مساوات 20 دلار

سهیل 60 دلار

پرویز م 50 دلار

دی جم نیو 50 دلار

آزاده 500 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

مرتضی الف 220 دلار

گربه 60 دلار

خورشید 100 دلار

جناب قرمزی 200 دلار

سیما هامر 60 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

لیلا صابر 38 دلار

لیلا غلامی 24 دلار

بالام جان 40 دلار

سهیل 60 دلار

ریموند نیو 50 دلار

گربه 60 دلار

نادر تی 20 دلار

جاوید شاه 38 دلار

رضا شاه 50 دلار

خورشید 100 دلار

جناب قرمزی 200 دلار

محسن خیر آبادی 40 دلار

علیرضا مساوات 110 دلار

محمد رضا شاه  54 دلار

ابراهیم ف 10 دلار

رامین ی 20 دلار

کاوه کیان 300 دلار

مرتضی مازیانی 180 دلار

سیما هامر 50 دلار

دی جم نیو ۶۰ دلار

سهیل ن 60 دلار

ناس ش 30 دلار

بالام جان 50 دلار

علیرضا و 32 دلار

لیلا غلامی 30 دلار

نادر شاه 20 دلار

رضا شاه ۵۰ دلار

اسپیروچالیتی 2000 دلار

آریا ایران دوست 20 دلار

مرتضی مزینانی ۲۲۰ دلار

خورشید ‍۱۰۰ دلار

تورج 2020  11 دلار

گربه 50 دلار

جناب قرمزی 200 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

جاوید شاه 32 دلار

مهوش ن 29 دلار

محمد رضا شاه  55 دلار

بالام جان 50 دلار

مهدی ب ۱۰۰ دلار

همیاری ها در سال 2579 شاهنشاهی 

سیما هامر 52 دلار

آریا ایران دوست 12 دلار

جناب مساوات 100 دلار

رضا شاه 30 دلار

لیلا صابر 50 دلار

جم نیو 55 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

جناب مزینانی 200 دلار

خورشید 100 دلار

علیرضا و 30 دلار

سهیل 60 دلار

گربه 50 دلار

محسن خیر آبادی 30 دلار

جاوید شاه 32 دلار

بالام جان 50 دلار

لیلا غلامی 30 دلار

مهدی ب 20 دلار

امین ب 50 دلار

ابراهیم ف 10 دلار

سیما هامر 52 دلار

آریا ایران دوست 12 دلار

مهدی ب 20 دلار

جم نیو 60 دلار

آنا سیدال 30 دلار

محسن خیرآبادی 30 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

سهیل ن 60 دلار

بالام جان 30 دلار

محمد رضا شاه 105 دلار

جاوید شاه 32 دلار

نسرین شهبازی 60 دلار

کاوه کیان 300 دلار

جناب اصغر مرادی 300 دلار

محمدرضا شاه 105 دلار

خورشید 100 دلار

دکتر مساوات 105 دلار

گربه 50 دلار

لیلا غلامی 30 دلار

جناب مزینانی 220 دلار

ابراهیم ف 17 دلار

آرام 12 دلار

سیما هامر 52 دلار

مهدی ب 140 دلار

اسپرچوالیتی 3000 دلار

الی پ 25 دلار

سهیل ن 60 دلار

محمد رضا شاه 55 دلار

سیاوش ا 300 دلار

جم نیو 50 دلار

بالام جان 30 دلار

خورشید 100 دلار

نسرین شهبازی 30 دلار

جاوید شاه 35 دلار

ا ب لند 50

مهرداد درمنی 200 دلار

محسن خیر آبادی 30 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

گربه 50 دلار

جناب مزینانی 200 دلار

لیلا غلامی 30 دلار

دکتر مساوات 105 دلار

کاوه کیان 300 دلار

آزاده 500 دلار

لیلا صابر 35 دلار

سیما هامر 50 دلار

بهزاد بازرگان مگ مگ 50 دلار + 50 دلار = 100 دلار

خورشید 100 دلار

الی پ 25 دلار

گربه 50 دلار

سهیل 60 دلار

لیلا غلامی 30 دلار

بالام جان 30 دلار

اب لند 50 دلار

سهیل ن 60 دلار

جاوید شاه 35 دلار

جناب مزینانی 200 دلار

اشکان س 100 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

دی جم نیئ 50 دلار

مهرداد درمنی 200 دلار

سیاوش ا 200 دلار

ابراهیم فیروزی 20 دلار

جمشید ج 100 دلار

دکتر مساوات 103 دلار

محمد رضا شاه 100 دلار

زهره ن 20 دلار کانادا

بانو حسینپور 50 دلار

محسن خیر بادی 45 دلار

مینا رضوانی 200 دلار

نیک 50 دلار

خورشید 100 دلار

جاوید شاه 35 دلار + 12 دلار = 47 دلار

سیما هامر 25 دلار

نسرین شهبازی 30 دلار

کاوه کیان 300 دلار

سهیل ن 60 دلار

سیاوش ا 800 دلار

بالام جان 30 دلار

مرتضی مزینانی 200 دلار

گربه 100 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

اسپیروچوالیتی 1500 دلار

الی پ 30 دلار

بانو غلامی 30 دلار

محسن خیرآبادی 30 دلار

بهزاد بازرگان 50 دلار

لیلا صابر 36 دلار

دکتر علیرضا مساوات 103 دلار

امین ب 50 دلار

مهرداد درمنی 200 دلار

جم نیو 40 دلار

بانو فرشچی $250.00
سیما هامر $35.00
جناب مرادی $300.00
خورشید بانو $100.00
بالام جان $35.00
جاوید شاه $95.00
سهیل ن $60.00
مرتضی مزینانی $200.00
محسن خیرآبادی $30.00
لیلا غلامی $30.00
آریو زال زاده 120$
گربه 100$
آزاده $500.00
الی پ $25.00
زهره ن $15.00
بهزاد بازرگان $100.00
جمشید ج $100.00
آناهید ا $150.00
محمد رضا شاه $115.00
سیاوش ا $450.00
جم نیو $30.00
بالام جان $30.00
مریم ا $30.00
خورشید بانو $100.00
سام $12.00
سیما هامر $30.00
بانو فرشچی $350.00
گربه $100.00
کاوه کیان $300.00
امین ب $100.00
اصغر مرادی $300.00
جاوید شاه $35
زهره ن 15$
نیک $20.00
الی پ $24.00
محسن خیرابادی $30.00
لیلا غلامی $30.00
سهیل ن $60.00
سیاوش ا $550.00
علیرضا مساوات $103.00
مرتضی مزینانی $200.00
اسپرچوالتی $2000.00
بانو فرشچی $250.00
بالام جان $40.00
سهیل ن $60.00
خورشید $120.00
لیلا غلامی $30.00
اشکان س $35.00
اصغر مرادی $300.00
گربه $100.00
محسن خیرابادی $30.00
سیاوش ا $250.00
سیما هامر 30$
آریا ایرانپرست $15
مهرداد راهبر $15.00
جاوید شاه $35.00
سیما هامر $30.00
دکتر مساوات $206.00
بانو فرشچی $250.00
سهیل ن $60.00
محسن خیرابادی $30.00
لیلا غلامی $30.00
خورشید $100.00
مرتضی مزینانی $200.00
گربه $100.00
اصغر مرادی 300
مهرداد درمنی 200
آریا ایران پرست $15.00
اشکیان $45.00
نیک $25.00
الی پ $30.00
جم نیو $38.00
امین ب $100.00
مهدی ذ $10.00
بالام جان $40.00
لیلا صابر $23.00
سیاوش الف $250.00
سیما هامر $30.00
دکتر مساوات $206.00
بانو فرشچی $250.00
سهیل ن $60.00
محسن خیرابادی $30.00
لیلا غلامی $30.00
خورشید $100.00
مرتضی مزینانی $200.00
گربه $100.00
اصغر مرادی 300
مهرداد درمنی 200
آریا ایران پرست $15.00
اشکیان $45.00
نیک $25.00
الی پ $30.00
جم نیو $38.00
امین ب $100.00
مهدی ذ $10.00
بالام جان $40.00
لیلا صابر $23.00
سیاوش الف

آزاده

$250.00

500 $

 سیما هامر 25
 سهیل ن 60
 بانو فرشچی 250
 کاوه کیان 300
 هوشنگ فیروزی 30
 سیاوش ا 250
 اشکیان 105
 مهدی ک 10
 محسن خیر آبادی 30
 اسپیرچوالبتی 2000
 خورشید 100
 مهرداد درمنی 200
 گربه 100
 جاوید شاه 35
 لیلا غلامی 30
 طرفدار دو آتشه پرزیدنت ترامپ 200
 ابراهیم فیروزه 20
 علیرضا مساوات 106
 بالام جان 40
 بانوگلشن 100
 جم نیو 40
 بهزاد بازرگان 50
 سیما هامر  $               25.00
 بانو فرشچی  $            250.00
 گربه  $            100.00
 محسن خیر آبادی  $               30.00
 سهیل ن  $               60.00
 سیاوش الف  $            300.00
 خورشید  $            100.00
 علیرضا مساوات  $            106.00
 اصغر مرادی  $            300.00
 اشکیان  $               50.00
 لیلا غلامی  $               29.00
 جاوید شاه  $               40.00
 بالام جان  $               30.00

همیاری ها در سال 2580 شاهنشاهی 

محسن خیر آبادی  $            30
سیما هامر  $            30
خورشید  $            100
سهیل ن  $             60
مهرداد درمنی  $            200
لیلا غلامی  $            30
ویتو رادفر  $            17
جاوید شاه  $             40
مهرداد رهبر  $            18
امین ب  $            100
علیرضا مساوات  $            109
سیاوش الف  $           300
بالام جان  $        30.00
کاوه کیان  $      300.00
محسن خیر آبادی  $            30
سیما هامر  $            30
خورشید  $           150
سهیل ن  $             60
لیلا غلامی  $            30
گربه  $            100
ویتو رادفر  $            18
جاوید شاه  $             60
اشکیان  $             50
ایران  $             60
علیرضا مساوات  $            110
سیاوش الف  $          270
بالام جان  $        30.00
محسن خیر آبادی  $            30
سیما هامر  $            30
خورشید  $           130
سهیل ن  $             60
لیلا غلامی  $            30
گربه  $           250
ویتو رادفر  $            25
جاوید شاه  $             60
اسپریوچوالیتی  $         1,900
امین ب  $            100
کاوه کیان  $           300
سیاوش الف  $           250
بالام جان  $        30.00
اشکیان  $         50.00
علیرضا مساوات  $        110.00
جاوید شاه هیستون 1  $         50.00
جاوید شاه هیستون 2  $         50.00
ایران  $        60.00
محسن خیر آبادی  $            30
سیما هامر  $            30
خورشید  $           130
سهیل ن  $             60
لیلا غلامی  $            30
سی یرا  $            100
سیاوش الف  $           300
جاوید شاه  $             40
سواک فورد  $            45
روحی لطیفی  $             20
مهرداد درمنی  $            200
مهرداد راهبر  $            18
بالام جان  $        30.00
بیتا الف  $         20.00
جاندار  $          5.00
گربه  $        100.00
لیلا صابر  $        30.00
فرزند جاوید شاه  $       75.00
محسن خیر آبادی  $            30
اسپروچوالیتی  $        2,400
خورشید بانو  $            110
سهیل ن  $             60
اشکیان  $            45
مهرداد درمنی  $            200
امین ب  $            200
بالام جان  $           35
گربه  $            100
سیما هامر  $            25
لیلا غلامی  $            30
محبوبه حسین پور  $            110
پوریا طوف  $       35.00
علیرضا مساوات  $        110.00
جاوید شاه  $         40.00
سیاوش الف  $       200.00
بیتا اس  $         20.00
ماری تا  $        30.00
ایران  $        57.00
آزیتا غ  $        25.00
سواک فورد  $        20.00
محسن خیر آبادی  $            30
سهیل ن  $             60
گربه  $            100
علیرضا مساوات  $            110
سیاوش الف  $            200
آزیتا غ  $            25
بالام جان  $           35
لیلا غلامی  $            30
سیما هامر  $            25
اشک کیان  $           35
بیتا ا  $             20
خورشید  $            120