از خرداد ماه 2578 ما تصمیم گرفتیم بر اساس اصل شفافیت میزان کمک های مالی به گروه را بر اساس نام کمک کننده و میزان کمک انتشار دهیم. این کار برای این است که هم در داخل و هم در خارج بدانند که منابع مالی ما چقدر است و همچنین اسامی دوستان کمک کننده به عنوان کسانی که پشت حرکت ملی گرایان مردم گرا ایستاده اند ثبت شود.

دیدن نحوه همیاری و اطلاعات بیشتر

همیاری ها در سال 2578 شاهنشاهی 

گربه 250 لیر ترکیه

اس جی 725 لیر ترکیه

بانو فرشچی 600 لیر ترکیه

آزاده 847 لیر ترکیه

لیلا غلامی 300 لیر ترکیه

نوش 291 لیر ترکیه

خورشید 757 لیر ترکیه

بانو فرشچی 1000 لیر ترکیه

آدام متین 402 لیر ترکیه

ایراندخت 570 لیر ترکیه

یونی قرمزی 2865 لیر ترکیه

سهیل 339 لیر ترکیه

دیوید درمنی 2759 لیر ترکیه

گربه 300 لیر ترکیه

ایراندخت 282 لیر ترکیه

اس جی 719 لیر ترکیه

آزاده  607 لیر ترکیه

خورشید 571 لیر ترکیه

فرشچی 838 لیر ترکیه

سهیل 314 لیر ترکیه

گربه 300 لیر ترکیه

لیلا غلامی 270 لیر ترکیه

خورشید 538 لیر ترکیه

یونی قرمزی 2745 لیر ترکیه

سهیل 307 لیر ترکیه

گربه 300 لیر ترکیه

یونی قرمزی 2832 لیر ترکیه

کاوه کیان 1695 لیر ترکیه

خورشید 546 لیر ترکیه

رضا شاه (نام مستعار) 199 لیر ترکیه

فرشچی 1435 لیر ترکیه

مهرداد درمنی 1423 لیر ترکیه

رضا شاه 45 دلار

رضا ی 11 دلار

بالام جان 118 دلار

محسن خیر آبادی 10 دلار

گربه 51 دلار

ژیلا ملکی 30 دلار

سیما هامر 55 دلار

یونی قرمزی 250 دلار

سهیل ……دلار

آدام متین 67 دلار

خورشید 100 دلار

لیلا غلامی 55 دلار

سهیل 60 دلار

کاوه کیان 300 دلار

بالام جان 60 دلار

مهرداد درمنی 200 دلار

گربه 55 دلار

رضا شاه 10 دلار

سیما هامر 60 دلار

بانو فرشچی 200 دلار

جناب قرمزی 250 دلار

آناهید 100 دلار

خورشید 100 دلار

دیوید خ 10 دلار

علی محمدنژاد  34 دلار

مرتضی ا…. 222 دلار

رضا شاه 25 دلار

پوریا ولی 25 دلار

بانو مهین 200 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

جاوید شاه 15 دلار

جناب مرادی 500 دلار

بالام جان 60 دلار

سهیل 60 دلار

دیجم نیو 46 دلار

جناب قرمزی 400 دلار

گربه 100 دلار

لیلا صابر 50 دلار

مهرداد درمنی 200 دلار

خورشید 100 دلار

مرتضی الف 200 دلار

سیما هامر 60 دلار

کاوه کیان ۳۰۰ دلار

جاوید شاه ۴۵ دلار

علیرضا  ۵۳ دلار

رضا شاه 40دلار

بالام جان 60 دلار

علیرضا مساوات 20 دلار

سهیل 60 دلار

پرویز م 50 دلار

دی جم نیو 50 دلار

آزاده 500 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

مرتضی الف 220 دلار

گربه 60 دلار

خورشید 100 دلار

جناب قرمزی 200 دلار

سیما هامر 60 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

لیلا صابر 38 دلار

لیلا غلامی 24 دلار

بالام جان 40 دلار

سهیل 60 دلار

ریموند نیو 50 دلار

گربه 60 دلار

نادر تی 20 دلار

جاوید شاه 38 دلار

رضا شاه 50 دلار

خورشید 100 دلار

جناب قرمزی 200 دلار

محسن خیر آبادی 40 دلار

علیرضا مساوات 110 دلار

محمد رضا شاه  54 دلار

ابراهیم ف 10 دلار

رامین ی 20 دلار

کاوه کیان 300 دلار

مرتضی مازیانی 180 دلار

سیما هامر 50 دلار

دی جم نیو ۶۰ دلار

سهیل ن 60 دلار

ناس ش 30 دلار

بالام جان 50 دلار

علیرضا و 32 دلار

لیلا غلامی 30 دلار

نادر شاه 20 دلار

رضا شاه ۵۰ دلار

اسپیروچالیتی 2000 دلار

آریا ایران دوست 20 دلار

مرتضی مزینانی ۲۲۰ دلار

خورشید ‍۱۰۰ دلار

تورج 2020  11 دلار

گربه 50 دلار

جناب قرمزی 200 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

جاوید شاه 32 دلار

مهوش ن 29 دلار

محمد رضا شاه  55 دلار

بالام جان 50 دلار

مهدی ب ۱۰۰ دلار

همیاری ها در سال 2579 شاهنشاهی 

سیما هامر 52 دلار

آریا ایران دوست 12 دلار

جناب مساوات 100 دلار

رضا شاه 30 دلار

لیلا صابر 50 دلار

جم نیو 55 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

جناب مزینانی 200 دلار

خورشید 100 دلار

علیرضا و 30 دلار

سهیل 60 دلار

گربه 50 دلار

محسن خیر آبادی 30 دلار

جاوید شاه 32 دلار

بالام جان 50 دلار

لیلا غلامی 30 دلار

مهدی ب 20 دلار

امین ب 50 دلار

ابراهیم ف 10 دلار

سیما هامر 52 دلار

آریا ایران دوست 12 دلار

مهدی ب 20 دلار

جم نیو 60 دلار

آنا سیدال 30 دلار

محسن خیرآبادی 30 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

سهیل ن 60 دلار

بالام جان 30 دلار

محمد رضا شاه 105 دلار

جاوید شاه 32 دلار

نسرین شهبازی 60 دلار

کاوه کیان 300 دلار

جناب اصغر مرادی 300 دلار

محمدرضا شاه 105 دلار

خورشید 100 دلار

دکتر مساوات 105 دلار

گربه 50 دلار

لیلا غلامی 30 دلار

جناب مزینانی 220 دلار

ابراهیم ف 17 دلار

آرام 12 دلار

سیما هامر 52 دلار

مهدی ب 140 دلار

اسپرچوالیتی 3000 دلار

الی پ 25 دلار

سهیل ن 60 دلار

محمد رضا شاه 55 دلار

سیاوش ا 300 دلار

جم نیو 50 دلار

بالام جان 30 دلار

خورشید 100 دلار

نسرین شهبازی 30 دلار

جاوید شاه 35 دلار

ا ب لند 50

مهرداد درمنی 200 دلار

محسن خیر آبادی 30 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

گربه 50 دلار

جناب مزینانی 200 دلار

لیلا غلامی 30 دلار

دکتر مساوات 105 دلار

کاوه کیان 300 دلار

آزاده 500 دلار

لیلا صابر 35 دلار

سیما هامر 50 دلار

بهزاد بازرگان مگ مگ 50 دلار + 50 دلار = 100 دلار

خورشید 100 دلار

الی پ 25 دلار

گربه 50 دلار

سهیل 60 دلار

لیلا غلامی 30 دلار

بالام جان 30 دلار

اب لند 50 دلار

سهیل ن 60 دلار

جاوید شاه 35 دلار

جناب مزینانی 200 دلار

اشکان س 100 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

دی جم نیئ 50 دلار

مهرداد درمنی 200 دلار

سیاوش ا 200 دلار

ابراهیم فیروزی 20 دلار

جمشید ج 100 دلار

دکتر مساوات 103 دلار

محمد رضا شاه 100 دلار

زهره ن 20 دلار کانادا

بانو حسینپور 50 دلار

محسن خیر بادی 45 دلار

مینا رضوانی 200 دلار

نیک 50 دلار

خورشید 100 دلار

جاوید شاه 35 دلار + 12 دلار = 47 دلار

سیما هامر 25 دلار

نسرین شهبازی 30 دلار

کاوه کیان 300 دلار

سهیل ن 60 دلار

سیاوش ا 800 دلار

بالام جان 30 دلار

مرتضی مزینانی 200 دلار

گربه 100 دلار

بانو فرشچی 250 دلار

اسپیروچوالیتی 1500 دلار

الی پ 30 دلار

بانو غلامی 30 دلار

محسن خیرآبادی 30 دلار

بهزاد بازرگان 50 دلار

لیلا صابر 36 دلار

دکتر علیرضا مساوات 103 دلار

امین ب 50 دلار

مهرداد درمنی 200 دلار

جم نیو 40 دلار

بانو فرشچی $250.00
سیما هامر $35.00
جناب مرادی $300.00
خورشید بانو $100.00
بالام جان $35.00
جاوید شاه $95.00
سهیل ن $60.00
مرتضی مزینانی $200.00
محسن خیرآبادی $30.00
لیلا غلامی $30.00
آریو زال زاده 120$
گربه 100$
آزاده $500.00
الی پ $25.00
زهره ن $15.00
بهزاد بازرگان $100.00
جمشید ج $100.00
آناهید ا $150.00
محمد رضا شاه $115.00
سیاوش ا $450.00
جم نیو $30.00