از انقلاب سپید تا انقلاب سیاه

مرد سپید روی و سپید مهر و سپید دل آمد و انقلاب سپید را تقدیم ملتی داشت که به اوعشق می ورزید .

از انقلاب سپید تا انقلاب سیاه

مردسپید , انقلاب سپیدرا برای ملتی آورد که آن ملت بداند می تواند ازکاشته های خود داشته ها بردارد .. مردسپیدآمده بود تا با انقلاب سپید جایگاه رفیع ملت و وطنش را به دنیانشان دهد .هیهات آنانی که روزگارانشان را درافسردگی و سیاهی و روضه های تباهی سپری کرده بودند تحمل روشنی و سپیدی را نداشتند .. شایدباورشان نمی شد زمینی که روی آن کارمی کنند ازآن خودشان باشد شایدباورشان نمی شد این همه فراوانی و نعمت را , که کسی نتواند تیشه به ریشه درختان و جنگلها بزند , باورشان نمی شد که برسد روزگاری که دیگر رودها و دریاچه ها آبی نداشته باشند .
شایدباورشان نمی شد که می رسد روزی که سیرازگرسنه خبری ندارد و شایسته ترو شایسته ترینها را به کسانی اطلاق می کنند که بیشتر دست درجیب دیگران کرده حق همنوعانشان را پایمال کنند .
و شاهنشاها !توهنگام وداع می دیدی روزی را که بار دیگر نظام ارباب و رعیتی به گونه ای دیگر بر ایرانمان حاکم شود .. توجای سپاهیان دانش , سپاهیان بی دانش و غارتگر را می دیدی که مضحکه دست جهانیان می شوند همان سپاهیان جنایتکار بی سواد را می گویم , همانهایی که با بشقاب درجستجوی ویروس کرونا بودند .
کوردلان, انقلاب سپیدت را نمی خواستند آنان انقلاب شوم و سیاه آن پیر دجال خرفت را می خواستند و تو حتی برای دشمنان کوردلت , سیاهی و تباهی نمی خواستی .توبرای کارگرانی که امروز , گاه ..مزد روزانه شان راهم بالامی کشند و با منت دستمزدشان را می دهند سهام می خواستی و مسکن. ..
اگرانقلاب سپیید ششم بهمن 1341را کنار ملی شدن صنعت نفت , مهمترین دستاوردهای رژیم شاهنشاهی پهلوی دوم بدانیم که هنوزهم اثرات آن را چه به صورت ریشه ای و زیر بنایی و چه به شکل روبنایی می بینیم , سخنی به گزافه نگفته ایم .
بسیاردشواراست درک این که چگونه می توان برسپیدی رنگ سیاهی کشید و روشنایی را به تاریکی تبدیل نمود .
بسیاردشواراست ساختن و چه آسان است ویران کردن تمام آن ساخته ها .. ساخته هایی که با عشق و امید و احساس میهن پرستی و مردمدوستی شکل گرفته بود .

انقلاب سفید
انقلاب سپید به مذاق خیلیها خوش نیامد . بهانه جویانی بودند که دم از برابری و برادری می زدند اما با هر اقدام اصلاح طلبانه و سازنده شاهنشاه آریامهر مخالفت می کردند . درست مثل این روزها , خود می برند و خود می دوزند .. خودقضاوت می کنند و خود نتیجه می گیرند و خود تاریخ می سازند .آنان دیکتاتورصفتانی هستند که دم ازدموکراسی وجوانمردی می زنند درحالی که رفتارشان سلطه جویانه و ناجوانمردانه بوده .. دموکراسی ازنظرآنان یعنی این که موافق عقایدشان باشی و به آن رای دهی .
اصل پنجم انقلاب سپید , دادن حق رای به بانوان بود و توجه به حقوق سیاسی زنان .. اصلی که پایه گذار شعار امروز زن , زندگی , آزادی گردید . شصت ویک سال ازآن روزگارمی گذرد و حال به خوبی می دانیم و می بینیم که شاهنشاه آریامهر این مرد بزرگوار و پادشاه مظلوم تاریخ چقدر از زمان خویش پیش بود .
توجه به امور بهداشتی و تحصیل و عمران و آبادانی در روستا ها و حتی شهرهای کشور از دستاوردهای این انقلاب بوده که هنوزهم اثرات ریشه ای و روبنایی آن را می بینیم .
توجه به تحصیل و تغذیه رایگان درمدارس و هزاران هزاردستاورد و پیامدهای ناشی از این تحول گسترده , زمینه ساز ایران نوینی گردید که دولتهای منطقه حتی دولتهای غربی و استعمارگر را به حسادت واداشت که نمی توانستند پیشرفت ایران و ملت ما را در زمینه های گوناگون ببینند .
مهمترین انقلابی که این روزها بیش ازهرتحولی خود را نشان داده است انقلاب اندیشه هاست . اندیشه هایی که سیاهیها را محو خواهد کرد و پیروزی نوربر تاریکی را نشان خواهد داد .و ایران فردا را جوانانی خواهند ساخت که درکنار دیگر آگاهان به افکار پوسیده و متحجراجازه رشد و خود نمایی نمی دهند . دیگر بر منبر روندگان نان به نرخ روز خوار نمی توانند مردم را فریب دهند ..
هرآن چه از انقلاب سپید شاه و ملت بنویسیم و بگوئیم , کم گفته ایم و کم نوشته ایم و به راستی حق مطلب را ادانکرده ایم انقلاب سرخ روسیه شکست خورد .. کشتی انقلاب سیاه خمینی به گل نشست .. اما آثار انقلاب سپیدایران همچنان در شهر ها و روستاهای ما وجود دارد .. انقلاب سپید شاهنشاه چون انقلاب سیاه خمینی هرگز شکست نخواهد خورد .نیمه خالی انقلاب سپید بسیار کم بوده است و اگر شاهنشاه فرصت می داشتند بی تردید آن نواقص را هم رفع می نمودند.این انقلاب ریشه درجان و مال و خاک و زمین و آسمان و رود و دریا و کوه و بیابان و دشت و دمن این سرزمین دارد ..

انقلاب سفید

سپیدیها هرگز نمی میرند آن چنان که نورهرگزنمی میرد .به زودی تفاله شورش سیاه و شوم 57 راکه به زباله دانی تاریخ انداخته ایم آتش خواهیم زد تا بوی گند و متعفن آن را هم استشمام نکنیم ..آن روزنزدیک است بسیار نزدیک ..جاوید شاه , پاینده ایران ..پایان
نویسنده : نادرایرانی