ترجمه گزارش ویژه رویترز در مورد قیام آبان ماه 98

گزارش ویژه: رهبر ایران دستور سرکوب ناآرامی ها را [...]