سخنی با هم میهنان

دوشنبه ۷ مهر ۱۳۹۹ ساعت هفت شب تهران

#پیمان_نوین

https://www.youtube.com/watch?v=A9Atf1HR4XI