موضوعات این برنامه:

1- چرا از پرزیدنت ترامپ حمایت میکنیم؟
2- حمایت از سمانه نوروزی، دانیال عساکره و سایر خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی
3-حاج آقا جمکرانی در اردوگاه کار اجباری
4-نشان دادن صفحه گروه سوئیس
5-فیلم استاد ناساکتی “آن چیز که عیان است”
6- گنجشگ خوری و تبلیغ برای خوردن گنجشگ

https://www.youtube.com/watch?v=OYzn_0kyDEU