چرا از پرزیدنت ترامپ حمایت میکنیم؟

پرزیدنت ترامپ تنها رئیس جمهور آمریکا بود که به صورت عملی و نه فقط در شعار به مقابله با جمهوری اسلامی برآمد.
او در اولین گام از برجام خارج شد و تحریم نفتی را بر روی جمهوری اسلامی اِعمال کرد تا منابع مالی رژیم در سرکوبِ مردمِ ایران و منطقه از بین برود.
این موضوع سبب منفعت مشترکی بین ملت ایران که در زیر ظلم و ستم هستند با طرح ترامپ برای ثبات خاور میانه شد.
اندیشه ترامپ، این بود که وضعیت ایران را به حالت عادی و مانند زمانِ شاه برگرداند و ایرانیان نیز به دنبال رهایی از چنگال رژیم تروریستی جمهوری اسلامی هستند.
در اعتراضات سراسری دی ماه 96 پرزیدنت ترامپ تنها رهبر سیاسی در جهان بود که با نوشتن 4 توییت، حمایت خود را از قیام مردمی که با شعار رضاشاه روحت شاد به خیابان ها آمده بودند انجام داد. کاری که هیچکدام از دولتمردان دنیا انجام ندادند.

بعد از این جریان، پرزیدنت ترامپ، سپاه پاسداران را، که وظیفه ی سرکوب مردمِ ایران و حفاظت از انقلاب اسلامی را بر عهده دارد جزو گروه های تروریستی اعلام کرد.به این ترتیب شریان مالی جمهوری اسلامی قطع شد.
همچنین پرزیدنت ترامپ و دستگاه دیپلماسی او در اعتراضات اخیر ابان، ماه 98 با نوشتن چندین توییت فارسی و انگلیسی به صورت تمام، قد از مردمِ ایران حمایت کردند و به کسانی که بیش از 6000 نفر از هموطنان ما را کشتند اخطار دادند.
پس از این اعتراضات، ترامپ، دستور به کشتن قاسم سلیمانی از سران سپاه را داد و نفرِ دومِ جمهوری اسلامی را از میان برداشت.
همچنین زمانی که مردم برای اعتراض به سقوط هواپیمای اوکراینی به خیابان آمدند، ترامپ، جمهوری اسلامی را تهدید کرد که حق کشتارِ مردمِ ایران و قطع اینترنت را مانند آبان ماهِ 98 ندارد و این تهدید موثر واقع شد.
از همه ،مهمتر اینکه ترامپ امروزه نه تنها برای ایران، بلکه به راستی برای جهان مهم است، او تنها کسی است که در مقابل مافیای جهانیِ گلوبالیستی ایستاده است که میخواهند مردمِ دنیا را مستعمره خود کنند و از راههای مختلف همچون پخش ویروس، ساختن واکسن های دروغین، به زمین زدن اقتصاد در آمریکا و جهان، خواهانِ از بین بردن عزت نفس مردمِ دنیا، افزایش بیکاری و ناامنی در دنیا هستند.

ما ملت ایران خواهانِ پایان دادن به این ظلم و ایران سوزی هستیم که حکومت آخوندی در طی این سالها به وجود آورده است و خواهان بازگشت به فرهنگ نیاکانیِ باثبات خود همچون کوروشِ بزرگ هستیم.
اینها دلایلی است که ما از پرزیدنت ترامپ حمایت میکنیم و به هموطنان در آمریکا هم توصیه میکنیم که در انتخابات اخیر آمریکا از او حمایت کنند چون در اینجا منافع مشترک ما به هم گره خورده است.
پاینده ایران، جاویدشاه