موضوعات این برنامه:

ابتلای رئیس جمهور ترامپ و بانوی اول آمریکا به ویروس کرونا
امیر عباس فخر آور و رابطه او با فربد طلایی
آزاده معاونی، عسل راد و تریتا پارسی حمله به طرح “پیمان نوین” شاهزاده رضا پهلوی
ستون خوابی و فیلم عاشورا در افریقا
شعر استاد ناساکتی قوم خطا پیشه  https://www.youtube.com/watch?v=vnuUwCxUjYQ&t=1590s
پول سیارالئون

https://www.youtube.com/watch?v=vnuUwCxUjYQ