موضوعات این برنامه:

“پیمان نوین” شاهزاده رضا پهلوی
انیمیشن  “پول من کجاست؟”

https://www.youtube.com/watch?v=1hP7wyLK66k&t=2737s