موضوعات برنامه:

زادروز شهبانو فرح پهلوی
موزیک بانو محبوبه حسین پور برای زادروز شهبانو فرح پهلوی
موزیک بانو مینا رضوانی “پیمان نوین”
آخوندها و ترس از رئیس جمهور دونالد ترامپ
نگار مرتضوی (مزدور جمهوری اسلامی در آمریکا) و جمع کردن گروه برای ریپورت اکانتهای معترض و منتقد حکومت آخوندی در توییتر
انیمیشن “پول من کجاست؟”     https://www.instagram.com/p/CGK-Zm2nFJF/

https://www.youtube.com/watch?v=xFi0Z95-730