انتخابات آمریکا

درباره انتخابات جمهوری اسلامی

کاندید شدن دهقان

دروغ های گلوبالیست ها

https://www.youtube.com/watch?v=Zauhc087508