صحبت درباره انتخابات آمریکا
راهپیمایی در المان
نظرات آخوندها

https://www.youtube.com/watch?v=bUr9-Yj6Jyw&t=540s