ادامه مبحث تقلب در انتخابات آمریکا
آخرین خبرها راجع به این تقلب
سخن اوباما درباره اینکه مردم ایران حکومتشون رو دوست دارند.

https://www.youtube.com/watch?v=h7WEj0aRc0k