درباره محسن فخری زاده و نحوه ترور او

فیلمی از معصومه ابتکار

کاریکاتورهای دوستان

https://www.youtube.com/watch?v=d6bE4tAOcp8