ارائه اسناد در دادگاه جورجیا

قانون حکومت نظامی در آمریکا

تظاهرات هواداران ترامپ در جورجیا  روز شنبه

https://www.youtube.com/watch?v=CE92U-mC3U4