واکسن روسی به اسم واکسن ایرانی قالب شد

تست واکسن های روسی و چینی برروی ملت اسیر و در بند ایران
کاری از گربه
از یاران ملی گرایان مردم گرا

برای اطلاعات بیشتر این ویدیو را ببینید