او بود که با نوشتن کتاب آیات اسلامی چهره اهریمنی حکومت اسلام‌گراها را آشکار کرد

سلمان رشدی

کاریکاتور از ایران بزرگ
از یاران ملی گرایان مردم گرا