سلام پسمانده

سلام فرمانده، سلام پسمانده
کاری از ایران بزرگ
از یاران ملی گرایان مردم گرا