مهسا امینی

و آن بی شرفی که رهبر نام دارد و از خون جوانان وطن تغذیه میکند.

کاریکاتوری از ایران بزرگ
از یاران ملی گرایان مردم گرا