نقاشی ای از مرد آزاد اندیش، روشنفکر؛ شاعر و اهل دل یزید بن معاویه که همان زمان پیرو انقلاب زن زندگی آزادی بود.

یزید بن معاویه

توضیح: این نقاشی برگرفته از چهره یزید بر روی سکه ای است که از روی پادشاهان ساسانی برای خود طراحی کرد.

یزید بن معاویه

کاری از گربه 🐈
از یاران ملی گرایان مردم گرا