طرحی از حسه جم

طرحی از جناب حسه جم از یاران ملی گرایان مردم گرا