یکی از بانوان ملی گرایان مردم گرا در تهران پرچم شیر و خورشید را برافراشته کرد. این بانو با شعار جاوید شاه این اقدام را در تهران بلوار لاله 9 مهرماه 1397 انجام داد. به زودی میهن پرستان در یک قیام ملی ایران را باز پس خواهند گرفت. پاینده ایران جاوید شاه