این ویروس مثل آنفولانزا سالها وجود داشته ولی گلوبالیستها فرصت رو مغتنم شمردند تا از این ویروس به عنوان روش بردگی مردم استفاده کنند، در ابتدا با  ترساندن و زندانی کردن مردم جهان، سپس با تقلب در انتخابات آمریکا و حذف کسی که مقابل گلوبالیست ها ایستاده بود (پرزیدنت ترامپ)، بعد از آن آغاز بازی واکسن و شایعه کردن این مورد که هر کس واکسن بزند ایمن است و بعد ایجاد دو دستگی بین مردم که واکسن زده و نزده به جان هم بیافتند،  اکنون نیز شاهد جهش همین کرونایی که سالها وجود داشته از طریق واکسن زده ها هستیم.

اما هدف چیست؟ آیا میخواهند همه را بکشند؟ به نظر من نه، فقط کسانی رو میخواهند از میان بردارند که پیر و ضعیف یا بیماری جانبی دارند چون اینها برای سیستم گلوبالیستی خرج تراش هستند از یک سو این افراد سالها کار کرده و پول در صندوق بازنشستگی دولتها ریخته اند و یک در امد سرشار برای دولتهای گلوبالیستی به ارمغان می آورند.

در این نقشه بقیه مردم  رو نگه میدارند چون هر سیستم مافیایی به برده هم احتیاج دارد، یک پوزه بند به اسم ماسک در دهان برده ها میزنند و برده های خوب واکسن زده حرف گوش کن مورد لطف واقع میشوند  و میتوانند تا مغازه بروند و خرید کنند. چیزی که عمری همه انجام میدادند اکنون دارد تبدیل به آرزوی انسان ها می شود.

اما افراد دیگری که نخواسته اند برده باشند از این هم محروم میشوند. احتمالا با واکسن ها ضریب عمر رو هم پایین می آورند و انسانها فقط تا سنی که بتوانند خوب بردگی کنند میزان عمر آنها تعیین خواهد شد، این روشها را فراعنه مصر هم انجام میدادند اینها نیز همان جانشینان فراعنه هستند.

راه نجات این نیست که هر روز گریه کنیم که واکسن نداریم یا واکسن داریم یا بیمارستان پر و خالی شد و بهم ایراد بگیریم و بر سر بردگی بهتر و بیشتر به جان هم بیافتیم، راه یک قیام جهانی علیه تمامی حاکمانی است که یک به یک نقشه گلوبالیست ها رو اجرا میکنند.
وگرنه این داستان پایانی ندارد تا برده شدن آخرین انسان آزاد.
مهدی میرقادری ١٧ امرداد ٢۵٨٠ شاهنشاهی

درباره کرونا در روزنامه جام جم