رضا شاه روحت شاد .رضــــــــــاشـــــاه

این روزها این شعار هرکوی و برزن سرزمین مقدس ماست .
گاه باید تاریکی را دید تا قدر نوررا دانست گاه باید عذاب کشید تا به ارزش راحتی پی برد.
شوره زار به ما از سبزه زارها می گوید و روزگار نامهربانیها اززمانی می سراید که عشق و محبت , حاکم برجان ودلهای مردم ما بود ..عزت و شرف عجین گشته با خون و دل و جان مردم گمشده ای نبود که درآسمانها به دنبالش بگردیم.
گاه به این فکرمی کنم که سخنی به گزافه نیست اگر بگوئیم که رضا شاه کوروش زمان بود و شاید کاری سخت تر از کوروش داشت.
اگربگوئیم که ایرانیان دوهزارو پانصد سال پیش بسیار اندیشمند تر از ایرانیان قاجار بوده اند به بیراهه نرفته ایم . درابتدای قرن چهاردهم خورشیدی , ساختن و آبادانی ایران از یک طرف و ساختن و دگرگونی ملتی که با خرافات خوگرفته و جن گیری و دعانویسی به شکلی آماتوری و حرفه ای کار روز و شبشان شده بودبی شباهت به معجزه نبود.
شرایط اجتماعی آن روزگار را همگان به خوبی می دانیم که بارزترین نمونه آن درپستو ماندن نیمی از جامعه یعنی زنان و دختران میهن ما بود.
بین یکصد تا دویست سال ازجوامع غربی و بسیاری از دیگرکشورهای جهان عقب مانده بودیم و این شرایط ایرانی بود که روزگاری مهد تمدن جهان بود.
به معجزه ای می ماند که این بزرگوار توانست ایرانی بسازد که بیگانه و آشنا ازآن همه پیشرفت دراندک زمان انگشت تعجب به دندان گزیده اند ولب به تحسین گشوده اند.اصلاحات اجتماعی , کوتاه کردن دست بیگانگان و به حداقل رساندن قدرت روحانیون و مانع ازدخالتهای بیجا و بی مورد آنان درهرکاری شدن , ایجاد راهها و راه آهن سراسری و توجه به تحصیل عمومی و ایجاد دانشگاه تهران و هزاران خدمت ارزنده دیگررا نمی توان ساده ازکنارش گذشت و به هیچ انگاشت.
وقتی این روزها مفتخوری ها و اختلاسات مردان دولتی را می بینیم و می بینیم که چگونه بزرگمردی چون رضا شاه دلسوزانه ایران ویران ما را به قله های ترقی رسانده است آن هم با امکانات بسیارکم , بی اختیار و با تمام وجود این جمله بر زبانمان جاری می شود که رضا شاه روحت شاد
رضا شاه چگونه گردنکشان را بر جای نشاند و ایرانی یکپارچه و متحد ساخت .این خود بحثی جداگانه می طلبد فقط باید گفت درود برپدر ایران نوین , روحت شاد که نشان دادی شعور و وطن پرستی و دانایی و ایمان را درمکتب زندگی هم می توان آموخت و به کارگرفت.

رضا شاه
بازهم سوار تِرَن شمال می شوم به خدا که این کوهها , این جنگلها و این رودها همه شهادت می دهندکه چگونه رضا شاه این میهن پرست با سیاست , درفرصتی اندک توانست این همه سازندگی کند دلم می خواهد ساعتها به آن مناظر به راه آهن شمال و به پل ورسک بنگرم و ساعتها با اشک اندوه و شادی , گاه زمزمه کنم و گاه با فریاد بگویم رضا شاه روحت شاد رضا شاه روحت شاد
امروز..ایران رضا شاه دیگری می خواهد که گردنکشان را جای خود بنشاند و به امور هماهنگی خاصی ببخشد ..امروز ایران رضا شاه دیگری می خواهد که با دانایی خود نشان دهد که سواد تنها , شعورنمی آورد .هیهات که قدررضا شاه و رضا شاهان خود را ندانستیم وگرنه به هیچ وجه اجازه نمی دادیم که پادشاهان بزرگی چون رضا شاه بزرگ و فرزند خلفش شاهنشاه آریامهر مظلومانه درغربت جان دهند
دلم برای زادگاه این مرد شریف این مرددانا تنگ شده . بوی طبیعت بکر را می توان درآلاشت احساس نمود . روزی را می بینم که دوستداران این شیرمرددرزادگاهش و درسراسر ایران یکدل و یکصدا با هم بخوانند رضا شاه ! روحت شاد .رضا شاه! روحت شاد

نویسنده :نادرایرانی
چهارم امردادماه 2581شاهنشاهی
هفتادوهشتمین سالروزدیده برجهان بستن پدرایران نوین