مهدی میرقادری

صفحه اصلی/برچسب: مهدی میرقادری

هدف از دسیسه کرونایی در دنیا چه است؟ بردگی آخرین انسان آزاد

این ویروس مثل آنفولانزا سالها وجود داشته ولی گلوبالیستها [...]

هشتاد و نهمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=EaAufub7usw

هشتاد و هشتمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=7Zi7LNtOrHs

هشتاد و هفتمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=nHiZ98ewFqs

هشتاد و ششمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=_HHdgvepTbI

هشتاد و پنجمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=fd37GBVlLr0

هشتاد و چهارمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=Sl8EWZq34_4

هشتاد و سومین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=CUsnsZuWG28

هشتاد و دومین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=C6rOYI9dDuw

هشتاد و یکمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=toEw2ZUrCQ4

هشتادمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=onED5XWVXw8

هفتاد و نهمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=x2igBw2R_sU

هفتاد و هشتمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=J79QsExx4XE

هفتاد و هفتمین برنامه ملی گرایان مردم گرا از شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=eMlthtj_fAE