انسان اگر عقیدتی باشه هیچ چیز نمیتواند او را از مبارزات و باور خود دور کند

توضیحات مهدی میرقادری(مبارز نستوه)

دانلود