بسیار مهم

ترساندن ایرانیان توسط بعضی از افراد، که سیاست شغل و رشته خوبی نیست و فقط دروغ در ان هست تا اینگونه افراد متخصص این رشته را از باور خودشان دور کنند و بجاش افراد عادی سر کار بیایند
توضیحات مهدی میرقادری(مبارز نستوه)

دانلود