نتیجه ی۴۰ سال دیکتاتوری جمهوری اسلامی

طرحی از حسه جم یکی از یاران ملی گرایان مردم گرا