شعر در نظر گرفته شده برای مسابقه در زیر است، از روی این شعر و گامی که در موزیک آمده است بخوانید.

ای هموطن، ای هموطن
ای هموطن، ای هموطن
کنون خاک ایران پر از دشمن است
گرفتار چنگال اهریمن است
نه هنگام آرام و آسایش است
که روز درنگ است و آرایش است
………………………………………………………….
نباید که خفت و نباید نشست
که باید ره دشمن دون ببست
دریغ است که ایران، ویران شود
اسیر غم مرده خواران شود
کنون گر تو بینی آب و خاک
کنی سینه از درد و غم چاک چاک
………………………………………………

ای هموطن، ای هموطن
ای هموطن، ای هموطن
کنون جای طاعون و مرگ و بلاست
که جولان گه تیزچنگ اژدهاست
اگر مایه زندگی بندگی است
دو صدبار مردن به از زندگی است
……………………………………………………
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم
برون سر از این بار ننگ آوریم
چون ایران نباشد تن من مباد
بدین بوم و بر زنده یک تن مباد
همه سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم
همه سر به سر تن به کشتن دهیم
از آن به که کشور به دشمن دهیم

دانلود موزیک