تظاهرات میهن پرستان در شهر مونیخ آلمان به مناسبت حضور جواد ظریف تروریست، در کنفرانس امنیتی ضد تروریسیم جهانی