گردهمایی مقابل پارلمان اروپا:
چهلمین روز جانباختگان هواپیمای اوکراینی را بدست فرقه تبهکار سپاه پاسداران محکوم میکنیم.

برای همدردی با بازماندگان از هموطنان ساکن اروپا خواستاریم دراین گردهمایی حضور بهم رسانند.

15 FEB 2020
۳ تا ۵ نیمروز

Address: Luxemburgplein, Brussel

We call all organisation and human rights, people and advocating for freedom to attend 15th February 2020 in front of European parliament in Brussels to support Iranian people and condemn all the killings and thousands Innocents detainees of Iranian people from the criminal and genocidal regime ofIslamic Republic in Iran.