برنامه بازخوانی کتاب “در پشت پردههای انقلاب” اعترافات جعفر شفیع زاده (از بادیگاردهای خمینی)

Yahsat/TurkmenAlem
10,845V | SR: 27,500 | 2/3 (SD & HD)

yourtime.tv/live