خامنه‌ای و روحانی داخل شیشه الکل
طرح از ایران بزرگ

کاری از ایران بزرگ