در این مجموعه که از کتاب خاطرات جعفر شفیع زاده نوشته سیاوش بشریه است به بررسی این کتاب با اسناد و مدارک می پردازیم.

قسمت اول

در این قسمت میخوانیم: چطور جعفر شفیع زاده با نظام پادشاهی دشمن شد و از یک شاگرد قصابی به یک نوچه آخوند مهدی هاشمی تبدیل شد. چطور به سوریه رفت و دوره چریکی دید. همچنین از میهمانی آخوندها در باغ حاج تراب درچه ای پرده بر میداریم.

قسمت دوم

در این قسمت میخوانید: روابط جنسی در دفتر قطب زاده توزیع تریاک در پاریس رفتن شفیع زاده به لیبی برای بازجویی از چند همافر ربوده شده به اسم عبدالرضا تقوی نیا و جمشید نعمانی

قسمت سوم

در این بخش به پایان دوره شفیع زاده در لیبی و آمدن به فرانسه برای حفاظت از تیم خمینی میپردازیم، همچنین به کسانی که از طرف خمینی مامور جلسه با امریکایی ها بودند را تک به تک معرفی کرده و دنبال میکنیم که اکنون چه وضعیتی دارند. همچنین به عمامه ضد گلوله خمینی میپردازیم.

قسمت چهارم

در این قسمت می بینید ماجرای احمد خمینی و زن های فاحشه در پاریس دعوای قطب زاده و ابراهیم یزدی و مارموز بازی احمد سلامتیان دعوای شیخ شهاب اشراقی و حسن نزیه

قسمت پنجم

در این بخش خواهیم خواند، تلخ شدن رابطه خمینی و قطب زاده بخاطر فیلم رابطه جنسی از سید احمد، عاشق شدن فاطمه طباطبایی زن احمد خمینی، بازی بختیار و خمینی، فیلم رابطه جنسی سنجابی، فیلم رابطه جنسی سید جلال تهرانی رابط دربار. توضیحاتی درباره چمران و دیگر شورشیان 57…سفارش 400 دست لباس توسط حاج مانی

قسمت ششم

در این بخش خواهید دید، برنامه غارت موزه ایران باستان توسط چیریک های خمینی و زیر نظر تیم امریکایی، جلسه خمینی با سالیوان سفیر امریکا، اختلافات بهشتی و خمینی بر سر قدرت

قسمت هفتم

در این قسمت میخوانیم: حمله به موزه ایران باستان توسط یک تیم امریکایی و انتقال دارایی های موزه به لیبی و سپس امریکا، نقش رفسنجانی و ابوشریف در سرقت موزه، همخوابی شفیع زاده با دوریان مک گری، خیاناتکاران درون ارتش

قسمت هشتم

در این بخش می بینید گروگان های موزه ایران باستان را می کشند و به عنوان کشته شدگان توسط رژیم شاه جا میزنند. رابطه عاشقانه فاطی و جونز کانادایی که بعد مشخص می شود جاسوس سی ای ا هست. نزدیک شدن شفیع زاده به خمینی

قسمت نهم

در این بخش میبینیم: خفه کردن خبرنگار کانادایی به علت رابطه داشتن با فاطی ( همسر احمد خمینی) دیدار کیانوری حزب توده با خمینی

قسمت دهم

در این قسمت پایانی پشت پرده می بینید: دلارهای سبز سید مهدی هاشمی برای شفیع زاده پول بهشتی برای دختر کاترین بهشتی اسامی کسانی که باید دستگیر می شدند.