اخیر جمهوری اسلامی کتاب پاسخ به تاریخ شاهنشاه آریامهر را به صورت گسترده و با سانسور و دستکاری فراوان در اینترنت پخش کرده است. از همین رو شاهزاده رضا پهلوی با انتشار  نسخه اصلی کتاب پاسخ به تاریخ  در کانال تلگرام رسمی خود راه را بر این سانسور رژیم اسلامی بستند. شما میتوانید با رفتن به لینک زیر کتاب پاسخ به تاریخ شاهنشاه آریامهر که مورد تایید کانال شاهزاده رضا پهلوی است را  از سایت ملی گرایان مردم گرا دانلود کنید.

پاینده ایران

جاوید شاه

لینک دانلود کتاب از خود کانال شاهزاده رضا پهلوی در تلگرام 

دانلود کتاب از سایت ملی گرایان مردم گرا به صورت مستقیم

از ملی گرایان مردم گرا پشتیبانی کنید