میهن پرستان و ملی گرایان مردم گرا در شهر شیراز با اقدام به توزیع خوراک بین نیازمندان در شهر کرده اند.