پخش تصاویر شاهزاده رضا پهلوی و شعار مرگ بر دیکتاتور 28 شهریور 1397 تهران در صورتی که بنر بزرگ را در آسمان دیدید فیلم گرفته و به

ایدی آرش مهدوی @arashnorway مهدی میرقادری @MobarezNastooh ارسال دارید