ای شیخ دغلباز دمی ننگت باد
جرسومه جهل و دشمنی ننگت باد
دادی تو ز کف تو اراده ادرارت
در فکر نبرد یمنی ننگت باد
ای شیخ تو را سوخته خواهانم من
 چاک دهنت دوخته خواهانم من
امامه و نعلین و عبایت هر سه
در آتش افروخته خواهانم من