در این برنامه راجع به موضوعات زیر صحبت میکنیم:
1- ادامه جزوه راهکارهای مبارزاتی با جمهوری اسلامی
2- در مورد عید قربان و کشتار حیوانات

https://www.youtube.com/watch?v=53MVYrXvDZY