کاریکاتوری از گربه

جاوید شاه بسان شمشیری است که در قلب حکومت آخوندی فرو می رود. همه با هم این شعار را فریاد بزنیم، بر روی در و دیوار و کوی و برزن بنویسم و این شمشیر را بر پشت آخوندهای جنایت کار فرو کنیم.
طرحی از گربه از یاران ملی گرایان مردم گرا