علت کنار گذاشتن برایان هوک و جانشین توسط الیوت آبرامز
اعدام مصطفی صالحی از قهرمانان قیام دی ماه 1396
سرود آی ای مبارز در تو باشد شوق آزادی
تحریم سوپر مارکتهای ایرانی که با جمهوری اسلامی همکاری دارند
سرود بیا ای شاها
حاج قلی نژاد
جزوه مبارزاتی بر ضد جمهوری اسلامی

https://www.youtube.com/watch?v=_xO7i0yiD_Q