در این کاریکاتور از نوش (ایرانبانو) می بینید که معصومه قمی ( مسیح علینژاد) چگونه به اتفاق کودکش شاهپرک شجری زاده مشغول ادامه مسیر اصلاحات است و مهدی خلجی نیز برای او جاده صاف میکند. البته انتهای این جاده به در سقوط می باشد.

مسیح علینژاد، شاهپرک شجری زاده، مهدی خلجی

کاریکاتوری از نوش (ایرانبانو)