نفرین نامه شعر و اجرا: سیا ناساکتی تهیه کننده: مهدی میرقادری تهیه شده در ملی گرایان مردم گرا