رفت روز عشرت و سرمستی جان از پیش

https://www.youtube.com/watch?v=U-T2PwiZpUI