سومین برنامه ملی گرایان مردم گرا بر روی شبکه ماهواره ای یورتایم

https://www.youtube.com/watch?v=komOqINo-Ok