موضوعات امروز:
جزوه راهبردی مبارزات بر ضد جمهوری اسلامی
کلیپ های تولیدی یاران
هشتگ ایران فروشی نیست

https://www.youtube.com/watch?v=7RWb_CTA5XM